2013.06.27 СЕО Клубын гишүүн компани Монголын Хөрөнгө Оруулалтын Сангийн хүлээн авалт