Эрхэм Зорилго

Монгол улсын эдийн засаг, хууль зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх, хувийн хөгжлийг шинэ шатанд гаргах, дэмжин урамшуулахад чиглэсэн бодлого боловсруулахад төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, бодлогын баримт бичигт тусгуулах, мөн Монгол улсад шинэ санал санаачлагыг нэвтрүүлэхэд аж ахуйн нэгжүүдийн “СЕО” буюу захирлуудын нэгдмэл санааг Улсын Их Хурал, Засгийн газарт илэрхийлэн хамгаалах, нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн (ТХХТ буюу РРР) механизм бий болгох, байнга сайжруулах нэгдмэл хүчирхэг лобби клуб байхад оршино.