СЕО Клубын гишүүн Захиралуудад зориулсан Хатагтай Кристиан Комафордын сургалт 2013.03.23