Бизнесийн орчин

8-р сар 22, 2013
5-р сар 01, 2012

Бизнесийн орчин

-    “Төр хувийн түншлэлийн хууль” Улсын Их Хурлаар батлагдсан.

-    “Өрсөлдөөний тухай хууль”-д олон талын зөвлөмжийг боловсруулж засгийн газарт хүргэсэн.

-    “Doing Business” судалгаанд өндөр ач холбогдол өгч, Монголын бизнесийн орчныг сайжруулахад санаачлага гаргаж байна.

-     2010 онд МХАҮТ-ын санаачлагыг дэмжиж Засгийн Газраас тогтоосон бизнесийн шинэтгэлийн жилд идэвхтэй оролцсон.

-     Корпорацийн засаглалыг хөгжүүлэхэд клубын гишүүн бүр идэвх чармайлт гарган ажиллаж байна.

-     Засгийн газраас дэмжих тэргүүлэх чиглэлийн төсөл болосвруулахад оролцсон, жагсаалт нь батлагдсан (дэмжих дэд хөтөлбөр мөн гаргасан болно).

-     Үндэсний Тэргүүлэгч, түүний эрх үүрэг бий болгоход оролцсон.

-     Дотоодын зах зээлийг хамгаалах хууль (safeguard) санаачлан ажиллаж байна.