Монголын Хөрөнгө Оруулалтын Сан

Mongolia Opportunities Fund (MOF) нь 2011 оны 5-р сард Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа байгуулсан билээ. Манай Mongolia Opportunities Partners компани нь Монгол улсын хувийн хэвшлийн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийх зориулалттай Монголын Хөрөнгө Оруулалтын Санг удирддаг бөгөөд тус санд гадаадын түнш компаниуд хөрөнгө оруулалт хийн хамтарч ажиллаж байгаа юм.