Засгийн газарт “Тогтвортой Байдлын Гэрээ”-ий хэрэгцээ, үүний хэрэгцээний тухай олон талын зөвлөмж өгсөн

Мэдээ