Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын төлөөлөлтэй хийсэн уулзалт 2013.06.18