Алсын хараа

Нээлттэй, ойлгомжтой, тогтвортой  бизнесийн орчныг бий болгох замаар Монгол Улсыг амьдрах орчин хамгийн сайн бүрдсэн жишиг орон болгоно.